Var ärlig – annars kan du bli nekad ersättning

Ärlighet är extra viktigt när man tecknar en försäkring. Om bolaget misstänker att fel uppgifter angetts kan de neka skadeersättning – helt eller delvis. Därför ska du aldrig skriva över ditt fordon på äldre släktningar. Dessutom behöver du lära dig vad det viktiga begreppet ”försäkrat intresse” betyder – läs vidare så förklarar vi!

Av Nya Försäkringar•   • 8 minuterblogpost picture
  • ✔ Upplysningsplikt – det är ett lagkrav att ange korrekta uppgifter i försäkringen.
  • ✔ Luras inte – om försäkringsbolaget misstänker fusk kan du nekas ersättning.
  • ✔ Försäkrat intresse – ett krångligt begrepp som kan bli en ekonomisk chock. Vi förklarar hur.
  • ✔ Låt oss hjälpa dig – våra experter på Nya Försäkringar letar upp rätt försäkring till bästa pris.

”Var ärlig!” brukar föräldrar säga till sina barn. Och visst ska man vara sanningsenlig, det är viktigt i många sammanhang. Men ärlighet är extra viktigt när det gäller försäkringar – i värsta fall kan du bli utan ersättning helt om bolaget misstänker att du angett fel uppgifter!

Låt oss ta ett exempel: Mormor Märta, 84 år, hjälper sonsonen Robin att köpa en bättre begagnad BMW. Det är Robin som kör bilen, men mormor står som ägare samt betalar skatt och försäkring. Snällt av mormor, kan man tycka, men detta bryter mot försäkringsbolagens regler.

Om BMW:n blir stulen eller Robin är inblandad i en olycka kommer försäkringsbolaget att undersöka vem som är brukaren av bilen. Uppenbarligen inte mormor Märta, visar det sig, då hon saknar körkort. I branschen kallas detta för ”försäkrat intresse”, vilket innebär att den huvudsakliga brukaren och ägaren ska vara samma person.

Robin blir upprörd och anser att ersättning borde utgå eftersom ”vi har ju betalat försäkringen.” Men det ingår inte i försäkringsbolagens affärsidé, de vill i stället betala ut så lite pengar som möjligt. Ser de en chans att slippa så nekar bolaget ersättning.

Även om mormor var snäll så borde hon gett pengarna till Robin, skrivit honom som ägare och sett till han att kontaktade Nya Försäkringar. Våra experter ger neutrala råd och letar fram de bästa villkoren med de lägsta priserna. Den senaste tiden har vi kunnat sänka premiekostnaden med i snitt 30 procent för just BMW-ägare – här finns alltså stora pengar att spara. Klicka på länken nedan så berättar vi mer. Nya Försäkringar

Vem brukar fordonet?

Som vi förstår av exemplet ovan med mormor och Robin så räcker det inte att äga ett fordon ”på pappret”. Ägaren måste vara den huvudsakliga brukaren och det kan bara finnas en ägare som tecknar försäkring.

Det kan låta krångligt men vi kan ta en firmabil som exempel. En hantverkare kör sin pickup i arbetet och är då förare, men inte brukare och givetvis inte ägare eftersom det är företaget som äger bilen. På det viset blir företaget brukaren och det är denna juridiska person som tecknar bilförsäkringen.

Bevisbördan för att visa vem som är ägare/brukare ligger hos försäkringstagaren. Efter till exempel en stöld kan försäkringsbolaget begära dokumentation som bevisar vem som är brukare och betalar de löpande kostnaderna. Det kan handla om bränslekvitton, verkstadsfakturor samt vem som betalat försäkring och fordonsskatt.

Ett av få undantag till ägare/brukare är hemmahörande barn (under 18 år) som är folkbokförda på samma adress som föräldern. I det fallet kan barnet vara brukare av till exempelvis en A-traktor (som får köras från 15 år) men en av föräldrarna står som ägare och tecknar försäkringen.

I dessa moderna tider med omfattande databaser kan man tycka att försäkringsbolagen borde reagera när mormor Märta, 84 år och utan körkort, vill försäkra en BMW M3. Men någon sådan kontroll sker inte då försäkringsbolaget utgår från att lämnade uppgifter är korrekta.

Försäkringsbolagen kan heller inte vägra en person att försäkra ett motorfordon, även om ägaren inte har laglig rätt att bruka fordonet – exempelvis för att körkort saknas.

Det är först i efterhand, efter en skada, som uppgifterna om ägare/brukare kontrolleras. Om försäkringsbolaget då misstänker att fel person står för det ”försäkrade intresset” kan ersättning utebli eller reduceras.

Försäkringsbedrägeri

En annan form av oärliga uppgifter – som gränsar till ”försäkrat intresse” – är att uppge fel ägare och bostadsadress. Det är speciellt vanligt hos yngre motorcykelförare i storstäder.

Eftersom yngre MC-förare i städer är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken får de en högre försäkringspremie, jämfört med de som är äldre och bor på landsbygden. Ibland en extremt mycket högre premie. Då kan det vara frestande att skriva över motorcykeln på ”moster Gun-Britt i Y-stad”.

Försäkringstagaren har en lagstadgad upplysningsplikt att lämna relevanta och korrekta uppgifter när hen tecknar en försäkring. Det gäller även en så kallad ”riskökning”, som till exempel om den årliga körsträckan överskrids. En sådan förändring ska meddelas försäkringsbolaget utan oskäligt dröjsmål (direkt). Körsträcka är en offentlig uppgift vid besiktning och dessa uppgifter är lätta att ta fram av försäkringsbolaget.

Därför är det en väldigt dålig idé att ge oriktiga uppgifter om ägare, bostadsort och årlig körsträcka. Skulle försäkringsbolaget upptäcka detta kan det leda till polisanmälan för misstänkt försäkringsbedrägeri. Maxstraffet är två års fängelse och någon ersättning vid exempelvis stöld eller olycka utgår förstås inte.

Att hitta rätt försäkring till motorcyklar är ganska knepigt då villkoren kan skilja sig dramatiskt beroende på var man bor och vilken MC-modell man väljer. Vill du veta mer rekommenderar vi vår motorcykelguide som du kan läsa genom att klicka på länken nedan. Välj smart – spara pengar med rätt MC-försäkring

Juridisk praxis saknas

Begreppet ”försäkrat intresse” är grunden inom skadeförsäkringsrätten och fungerar som ett skydd för försäkringsbolagen. Bara den som har ett försäkrat intresse i en sakförsäkring har rätt till ersättning.

Om en person försäkrar någon annans intresse blir det ingen ersättning från försäkringsbolagen. Som vi nämnde ovan i BMW-exemplet med mormor och Robin. Det beror på att försäkringsbolagen beräknar försäkringens premie med tanke på den risk som finns. Och risken varierar kraftigt beroende på bostadsort, ålder på brukaren, stöldrisk, fordonets ålder och värde, med mera.

Om ett fordon ägs av två eller fler personer är det den som brukar fordonet mest som räknas som huvudsaklig brukare. Hur det bedöms kan skifta från fall till fall och avgörs i slutänden av domstol.

Sedan många år är det ganska vanligt att fordon köps på avbetalning eller leasas, privat eller via företag. I formell mening är den huvudsakliga brukaren inte ägare till fordonet men brukaren utgör ändå den ”risk” som bildar grund för försäkringspremien. Vid stöld, brand eller olycka går därför ersättningen till leasingbolaget. Försäkringen ingår ibland – men ibland inte – i leasingavtalet, vilket har stor påverkan på månadskostnaden.

Regleringen av ersättning vid en skada sker mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Blir det en tvist hanteras den internt, mellan parterna. Det gör att flertalet av de här tvisterna inte blir offentliga och därmed heller inte allmänt kända. Väldigt många försäkringstagare är förmodligen helt omedvetna om begreppet ”försäkrat intresse” och vilka stora konsekvenser det kan få.

Om det uppstår en tvist om ersättning mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget kan konsumenten begära en omprövning hos bolaget. Om utfallet blir detsamma kan konsumenten anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Allmänna reklamationsnämnden har dock bara tagit upp några dussin tvister de senaste decennierna. Det gör tyvärr att begreppet ”försäkrat intresse” vilar på en bristfällig grund, då det till stora delar saknas rättspraxis. Inte heller Högsta domstolen, HD, har några prejudicerande domar kring försäkrat intresse.

Sänk dina kostnader

Som alla förstår vid det här laget är begreppet ”försäkrat intresse” relativt okänt hos konsumenterna. Robin tyckte förmodligen inte att det var en stor grej att mormor och inte han själv betalade försäkringen till BMW:n. Men det var alltså helt fel.

Vårt råd är att aldrig trixa med uppgifterna när en fordonsförsäkring tecknas. Var alltid sanningsenlig. Som försäkringstagaren har du en lagstadgad upplysningsplikt. ”Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor” som det står i försäkringsavtalslagen.

Det kan var frestande att sänka premien genom att låta bilen stå på föräldrarna eller en släkting, men det kan få mycket stora konsekvenser. Försäkringsbolaget kan helt vägra ersättning vid skada, eller reducera den kraftigt.

Skulle det uppstå en tvist med försäkringsbolaget kan du som är kund hos Nya Försäkringar få hjälp med att föra din talan och vi driver saken ända upp till ARN, om det behövs. Vi sköter pappersarbetet, så du kan ägna tiden åt annat.

Kontakta oss på länken nedan så guidar vi dig till rätt försäkring, till bästa pris. Nya Försäkringar

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.