Ange korrekta försäkringsuppgifter

Ange rätt uppgifter – annars kan du bli nekad ersättning

Ärlighet innehar en central roll vid tecknande av försäkringsavtal. Om försäkringsbolaget har anledning att misstänka att felaktiga uppgifter har lämnats, kan detta resultera i att skadeersättning nekas, antingen helt eller delvis. Det är därför av yttersta vikt att inte överföra ägandet av fordonet till äldre släktingar i syfte att påverka försäkringsvillkoren. Dessutom är det av stor betydelse att förstå konceptet ”försäkrat intresse” – som vi kommer gå igenom mer ingående längre ner i texten.

Riktlinjer vid tecknande av försäkring

  • Upplysningsplikt: Enligt lagstiftning är det obligatoriskt att lämna korrekta och fullständiga uppgifter vid tecknande av försäkringsavtal.
  • Integritet och Ärlighet: Om försäkringsbolaget identifierar tecken på bedrägeri eller manipulering av information, finns det risk för att skadeersättning kommer att nekas.
  • Försäkrat Intresse: Detta är ett tekniskt begrepp inom försäkringsområdet som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser. I det följande avsnittet kommer en utförlig förklaring att ges.
  • Konsultation och Rådgivning: Rådfråga fristående försäkringsrådgivare för att bistå i processen att identifiera lämplig försäkring med de mest fördelaktiga villkoren och kostnaderna.

Försäkrat intresse

Föräldrar brukar ofta uppmana sina barn att vara ärliga, och sanningen har stor betydelse inom många aspekter av livet. Men när det kommer till försäkringar är ärlighet inte bara viktig – den är avgörande. Om ett försäkringsbolag misstänker att du har lämnat felaktiga uppgifter, kan du i värsta fall helt bli nekad ersättning!

Låt oss betrakta ett exempel: Mormor Märta, 84 år gammal, hjälper sin sonson Robin att köpa en begagnad BMW. Även om det är Robin som kör bilen, är det mormor Märta som officiellt äger bilen och betalar för skatten och försäkringen. Detta kan verka som en snäll gest från mormor, men det bryter faktiskt mot försäkringsbolagens regler.

Om BMW:n skulle bli stulen eller om Robin skulle vara inblandad i en olycka, kommer försäkringsbolaget att undersöka vem som egentligen använder bilen. Det blir snabbt uppenbart att det inte är mormor Märta, eftersom hon inte ens har ett körkort. I försäkringsbranschen kallas detta för ”försäkrat intresse”, vilket innebär att den som huvudsakligen använder bilen också ska vara den som äger den.

Robin blir arg och menar att ersättning borde ges eftersom ”vi har ju betalat för försäkringen”. Men det är inte i försäkringsbolagens intresse att betala ut mer pengar än nödvändigt. Om de ser en möjlighet att undvika att betala ut pengar, kommer de att göra det.

Även om mormor Märta hade goda intentioner, borde hon istället ha gett pengarna till Robin och låtit honom stå som ägare av bilen. Hon borde också ha sett till att han kontaktade en försäkringsrådgivare. Dessa experter ger opartiska råd och hittar de bästa villkoren till de lägsta priserna. Nyligen har de lyckats sänka premiekostnaderna för BMW-ägare med i genomsnitt 30 procent – så här finns verkligen stora pengar att spara.

Vem är brukare av fordonet?

Som vi kan förstå från exemplet med mormor och Robin, räcker det inte att äga ett fordon ”på papperet”. Ägaren måste vara huvudanvändaren och det kan endast finnas en ägare som tecknar försäkring.

Det kan låta komplicerat, men låt oss ta en firmabil som exempel. En hantverkare kör sin pickup i arbetet och är då föraren, men inte brukaren, och definitivt inte ägaren eftersom företaget äger bilen. På det sättet blir företaget brukaren och det är denna juridiska person som tecknar bilförsäkringen.

Bevisbördan för att visa vem som är ägare/brukare ligger hos försäkringstagaren. Efter till exempel en stöld kan försäkringsbolaget begära dokumentation som bevisar vem som är brukare och betalar de löpande kostnaderna. Det kan handla om bränslekvitton, verkstadsfakturor samt vem som betalat försäkring och fordonsskatt.

Ett av få undantag till ägare/brukare är hemmavarande barn (under 18 år) som är folkbokförda på samma adress som föräldern. I det fallet kan barnet vara brukare av till exempel en A-traktor (som får köras från 15 år) men en av föräldrarna står som ägare och tecknar försäkringen.

I dessa moderna tider med omfattande databaser kan man tycka att försäkringsbolagen borde reagera när mormor Märta, 84 år och utan körkort, vill försäkra en BMW M3. Men ingen sådan kontroll sker, då försäkringsbolaget utgår från att de uppgifter som lämnats är korrekta.

Försäkringsbolagen kan inte heller vägra en person att försäkra ett motorfordon, även om ägaren inte har laglig rätt att använda fordonet – exempelvis på grund av att de saknar körkort.

Det är först i efterhand, efter en skada, som uppgifterna om ägare/brukare kontrolleras. Om försäkringsbolaget då misstänker att fel person står för det ”försäkrade intresset” kan ersättning utebli eller minskas.

Försäkringsbedrägeri

En annan form av oärliga uppgifter – som gränsar till ”försäkrat intresse” – är att rapportera fel ägare och bostadsadress. Detta är speciellt vanligt bland yngre motorcyklister i storstäder.

Eftersom yngre MC-förare i städer är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken, får de en högre försäkringspremie jämfört med äldre förare som bor på landsbygden. Ibland kan premien vara extremt mycket högre. Det kan då vara frestande att skriva över motorcykeln på ”faster Agda i Kalmar”.

Försäkringstagaren har en lagstadgad upplysningsplikt att lämna relevanta och korrekta uppgifter när hen tecknar en försäkring. Detta gäller även så kallad ”riskökning”, till exempel om den årliga körsträckan överskrids. En sådan förändring ska meddelas till försäkringsbolaget utan oskäligt dröjsmål (omedelbart). Körsträcka är en offentlig uppgift vid besiktning och dessa uppgifter är lätta för försäkringsbolaget att få tag på.

Därför är det en mycket dålig idé att lämna oriktiga uppgifter om ägare, bostadsadress och årlig körsträcka. Om försäkringsbolaget upptäcker detta kan det leda till en polisanmälan för misstänkt försäkringsbedrägeri. Maxstraffet är två års fängelse, och naturligtvis utgår ingen ersättning vid till exempel stöld eller olycka.

Att hitta rätt försäkring till motorcyklar kan vara ganska komplicerat eftersom villkoren kan skilja sig dramatiskt beroende på var du bor och vilken MC-modell du väljer. Om du vill veta mer rekommenderar vi vår motorcykelguide, som du kan läsa genom att klicka på länken nedan. Välj smart – spara pengar med rätt MC-försäkring.

Rättspraxis saknas

Begreppet ”försäkrat intresse” är en grundläggande princip inom skadeförsäkringsrätten och fungerar som ett skydd för försäkringsbolagen. Endast den som har ett försäkrat intresse i en sakförsäkring har rätt till ersättning.

Om en person försäkrar någon annans intresse, blir det ingen ersättning från försäkringsbolagen, som vi tidigare nämnde i BMW-exemplet med mormor och Robin. Detta beror på att försäkringsbolagen beräknar premien för försäkringen med hänsyn till den risk som finns, vilken kan variera kraftigt beroende på bostadsort, ålder på brukaren, stöldrisk, fordonets ålder och värde, bland annat.

När ett fordon ägs av två eller fler personer, anses den som främst använder fordonet vara huvudbrukare. Hur detta bedöms kan variera från fall till fall och avgörs i slutändan av domstol.

Det är numera vanligt att fordon köps på avbetalning eller leasas, antingen privat eller via ett företag. Formellt sett är den huvudsakliga brukaren inte ägare till fordonet, men utgör ändå den ”risk” som ligger till grund för försäkringspremien. Vid stöld, brand eller olycka går därför ersättningen till leasingbolaget. Ibland ingår försäkringen i leasingavtalet, men inte alltid, vilket kan påverka månadskostnaden avsevärt.

Reglering av ersättning vid skada sker mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Om det uppstår en tvist hanteras den internt mellan parterna. Det innebär att de flesta av dessa tvister inte blir offentliga och därmed inte allmänt kända. Många försäkringstagare är troligen helt omedvetna om begreppet ”försäkrat intresse” och vilka stora konsekvenser det kan ha.

Om det uppstår en tvist om ersättning mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget kan konsumenten begära en omprövning hos bolaget. Om utfallet förblir detsamma kan konsumenten anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Allmänna Reklamationsnämnden har dock bara behandlat ett fåtal tvister de senaste decennierna. Detta innebär att begreppet ”försäkrat intresse” vilar på en osäker grund, eftersom det i stor utsträckning saknas juridisk praxis. Inte heller Högsta domstolen, HD, har några prejudicerande domar kring försäkrat intresse.

Sänk dina försäkringskostnader

Som vi nu har förstått är begreppet ”försäkrat intresse” relativt okänt för många konsumenter. Robin trodde förmodligen inte att det var något stort problem att mormor, och inte han själv, betalade försäkringen för BMW:n. Men det visade sig vara ett stort misstag.

Vårt råd är att aldrig manipulera information när du tecknar en fordonsförsäkring. Var alltid ärlig. Som försäkringstagare har du en lagstadgad upplysningsskyldighet. ”Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor”, som det står i försäkringsavtalslagen.

Det kan vara frestande att sänka premien genom att registrera bilen på dina föräldrar eller en släkting, men det kan få stora konsekvenser. Försäkringsbolaget kan helt neka ersättning vid skada, eller kraftigt reducera den. Så även om det kan verka lockande att spara pengar på kort sikt, kan det på lång sikt bli en kostsam affär. Därför är det alltid bäst att vara ärlig och korrekt när du tecknar din försäkring.